محمود احمدپور
محمود احمدپوراستاد دانشکده کارآفرینی
آزاده هاشمیان
آزاده هاشمیانکارآفرین، مترجم
ماشالله تابع جماعت
ماشالله تابع جماعتدکترای کارآفرینی
آرین عسگری
آرین عسگریکارشناس بانکداری
پوریا پریدار
پوریا پریدارکارشناس ارشد شبیه سازی کسب و کار
الهام پنام
الهام پنامکارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
کامبیز طالبی
کامبیز طالبیاستاد دانشکده کارآفرینی
سیدرسول حسینی
سیدرسول حسینیاستادیار دانشکده کارآفرینی
آصف کریمی
آصف کریمیاستادیار پردیس فارابی
شکیبا پورمند
شکیبا پورمندکارشناس سرمایه گذاری
حمیدرضا ترابیان
حمیدرضا ترابیانمعاون تجارت الکترونیک یاس ارغوانی
سعید رحیمی
سعید رحیمیکارشناس ارشد کارآفرینی
آیت حسینی
آیت حسینیمشاور بازآفرینی سازمانی
علی ملکی
علی ملکیدانشجوی دکتری مالی بین الملل
حمیدرضا یزدانی
حمیدرضا یزدانیاستادیار پردیس فارابی
محمد گرویی
محمد گروییدانشجوی دکتری کارآفرینی
سجاد خزائی
سجاد خزائیمدیر اداره طراحی و بهبود خدمت بانک انصار
یعقوب زاهدی
یعقوب زاهدیدانشجوی دکتری کارآفرینی