کاپیتان و دوشنبه

جذب شده 1,034,000 تومان
هدف 9,000,000 تومان
همبودگاه
11.49%
جذب شده

مجموعه شعر “هیپیوز”

جذب شده 1,985,000 تومان
هدف 7,500,000 تومان
همبودگاه
26.47%
جذب شده

وحشتناکترین تصمیم بشر

جذب شده 1,622,000 تومان
هدف 15,000,000 تومان
همبودگاه
10.81%
جذب شده

مجموعه ماجراهای هاک و هوک

جذب شده تومان
هدف تومان
همبودگاه
0%
جذب شده

شرایط تبخیر لب

جذب شده 2,301,000 تومان
هدف 9,000,000 تومان
همبودگاه
25.57%
جذب شده

گورمه رپسودی

جذب شده 1,370,000 تومان
هدف 4,000,000 تومان
همبودگاه
34.25%
جذب شده