همبودگاه چیست؟

همبودگاه پلتفرمی است که در بستر خود امکان همکاری نویسندگان/مترجمان، ناشران و سازمان ها را جهت همکاری در امر تولید دانش فراهم می کند.

همبودگاه چه چیزی نیست؟

همبودگاه وبسایت ترجمه نیست، و هیچگاه وارد فعالیت ترجمه بصورت مستقیم نخواهد شد، اما از طریق مکانیزم های ارزیابی متنوع بدنبال ارتقا کیفیت ترجمه خواهد بود. همبودگاه ناشر نیست و هیچگاه بدنبال ایجاد مجموعه انتشاراتی نخواهد بود، اما بدنبال بهبود کیفیت ناشران است.

بیانیه ماموریت

ماموریت همبودگاه گردآوری، سازماندهی و در دسترس قرار دادن دانش روز دنیا در راستای تولید دانش جدید است
Image
فعالیت کانونی همبودگاه ترجمه متون تخصصی در حوزه های مختلف است که به افزایش دانش و توانمندی سازمان ها کمک می کند. این کار از طریق همکاری بین مترجمان، ناشران و سازمان ها انجام می گیرد. مترجم یا گروه مترجمان که دانش و تجربه بالایی در زمینه خاصی دارند کتاب هایی که برای سازمان ها مفید است را در همبودگاه بارگذاری می کنند، کتاب های بارگذاری شده توسط سازمان ها مورد بررسی قرار می گیرند و در صورتی که افراد متخصص در سازمانی به این نتیجه برسند که کتاب مورد نظر می تواند به توانمندسازی سازمان کمک کند ۱۰۰ نسخه از کتاب را پیش خرید می کنند. پس از اینکه تعداد نسخه های پیش فروش شده به ۱۰۰۰ نسخه رسید همبودگاه با هماهنگی ناشران مختلف اقدام به انتشار آن می کند و نسخه های پیش خرید شده در اختیار سازمان ها قرار می گیرد. لوگوی هر سازمانی که ۱۰۰ نسخه از کتابی را پیش خرید کرده باشد بر پشت همه ۱۰۰۰ نسخه قرار داده می شود. همچنین یک صفحه در انتهای کتاب به معرفی سازمان خریدار کتاب اختصاص پیدا می کند. تصور کنید لوگوی شرکت های رقیب در یک جا و بر روی یک کتاب چه تصویر باشکوهی از فرهنگ مشارکت و همکاری را به نمایش می گذارد.

فرم شکایات