قاسم واحدی

تأمین مالی جمعی فقط در مورد پول نیست

کتاب تامین مالی جمعی در سی دقیقه؛ با هدف آشنایی مدیران پروژه و استارت‌آپ ها با مفاهیم تامین مالی جمعی به صورت عملیاتی ترجمه شده است. در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب را می خوانید. تأمین مالی جمعی فقط در مورد پول نیست! برای تولیدکنندگان و مبدعان، تأمین مالی جمعی پتانسیل رفع نیازهای مختلف […]

مطالعه بیشتر