همبودگاه

فصل دوم داستان های استارتاپی: شریک شرکت استارتاپ خود را هوشمندانه انتخاب کنید

کتاب داستان های استارتاپی برای کسانی است که آرزوی شروع چیزی را داشته اند. آیا به شروع کسب و کار خود می اندیشید؟ کنجکاو هستید بدانید زندگی استارت‌آپی چگونه است؟ به دنبال تجربه دذمشقت های مسیر کارآفرینی هستید؟ این کتاب مخصوص شما نوشته شده است. در کتاب داستان های استارت‌آپی، کارآفرین سریالی، جوردن

مطالعه بیشتر