همبودگاه

قاعده شماره 5 جنگل بارانی: به دنبال عدالت باشید، نه منفعت شخصی!

قاعده ۵: به دنبال عدالت باشید، نه منفعت شخصی.   از اولین گفتگو در کافه ونیشیا چندین هفته گذشته است. کارآفرین و بازاریاب در حال انجام کاری ارزشمند به همراه یکدیگر هستند. هردوی آن‌ها این احساس رادارند که این همکاری منفعتی دوجانبه داشته و در حال لذت بردن از پروژه مورد بحث هستند. مطمئنا یک

مطالعه بیشتر