کار همبودگاه تامین هزینه‌های کتاب قبل از چاپ است

کتاب توسط نویسنده یا مترجم در وبسایت همبودگاه معرفی می‌شود

سازمان‌ها و همچنین شما می‌توانید با پیش خرید کتاب به چاپ آن کمک کنید

7

روزهای باقی مانده

14

همراهان

5.73%

جذب شده
جذب شده 1,717,800 تومان
هدف 30,000,000 تومان

کتاب درخت بخشنده

کمپین های برتر

کمپین های مسؤولیت اجتماعی پیشنهادی

جذب شده 1,717,800 تومان
هدف 30,000,000 تومان

7

روزهای باقی مانده

14

همراهان

5.73%

جذب شده
جذب شده 17,205,000 تومان
هدف 55,000,000 تومان

1

روزهای باقی مانده

14

همراهان

31.28%

جذب شده
جذب شده 63,885,000 تومان
هدف 60,000,000 تومان

84

همراهان

100%

جذب شده
جذب شده 150,000 تومان
هدف 50,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

4

همراهان

0.30%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 50,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

2

همراهان

0%

جذب شده
جذب شده تومان
هدف 25,000,000 تومان

0

روزهای باقی مانده

3

همراهان

0%

جذب شده

کمپین های مسؤولیت اجتماعی پربازدید

جذب شده 63,885,000 تومان
هدف 60,000,000 تومان

84

همراهان

100%

جذب شده
جذب شده 1,717,800 تومان
هدف 30,000,000 تومان

7

روزهای باقی مانده

14

همراهان

5.73%

جذب شده
جذب شده 17,205,000 تومان
هدف 55,000,000 تومان

1

روزهای باقی مانده

14

همراهان

31.28%

جذب شده

داستان پشت صحنه

داستان خود را بسازیم! ما در همبودگاه صرفا بدنبال ترجمه کتاب نیستیم.

عوامل فرهنگی حامی ارزش آفرینی!

تفاوت فرهنگی! تهدید یا فرصت؟ یکی از اصلی ترین عواملی که باعث رشد و پیشرفت یک محصول در یک بازار میشود و در بازار دیگر به این موفقیت نمی‌رسد تفاوت های فرهنگی و الگویی بازار های مقصد و جامعه است؛ زمانی که محصولات شما

hamboodgah Book Club

همبودگاه: محل همه باهم بودن

Image
Image
Image
Image
Image
Image

استفاده از پژوهش ها و تجارب انسان های بزرگ در سرتاسر جهان می تواند نقش موثر و مفیدی در ارتقا و بهبود کیفیت فکر یا سیستم کاری داشته باشد. مهم ترین افکار و عقاید جهان به وسیله ترجمه به زبان های دیگر زنده و پایا مانده اند. امروزه استفاده از ترجمه کتاب های مرجع در زمینه امور عمومی و تخصصی یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند ارتباطات را گسترش داده، آداب و رسوم دیگر مردمان را به ما بشناساند و موجب بهبود روند کار و وسعت آن در سطح جهان گردد. و این تنها نشان دهنده بخشی از شان و منزلت مترجم است.